KURS INSTRUKTORA SPORTU Z PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ KURS TRENERA II KLASY PIŁKI RĘCZNEJ

Dodane przez dnia Kwi 29, 2019 in Aktualności

KURS INSTRUKTORA SPORTU Z PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ KURS TRENERA II KLASY PIŁKI RĘCZNEJ

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU – CENTRUM DOSKONALENIA KADR WSPÓLNIE Z DOLNOŚLĄSKIM ZWIĄZKIEM PIŁKI RĘCZNEJ ORGANIZUJE KURS INSTRUKTORA SPORTU Z PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ KURS TRENERA II KLASY PIŁKI RĘCZNEJ.

 TERMINY ROZPOCZĘCIA KURSÓW po zebraniu się min 18 osób.

KURS INSTRUKTORA SPORTU- PIŁKA RĘCZNA

Program kursu jest realizowany przez kadrę trenerską i zawiera  90 godzin dyscypliny kierunkowej oraz 30 godzin praktyki instruktorskiej w klubie sportowym.

Wymogi  wstępne  dla  kandydatów  na  kurs:

 • pełnoletność,
 • wykształcenie średnie,
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w składzie:
 • oświadczenie o niekaralności
 • wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs instruktora piłki ręcznej
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 •  zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie (może   to być także kopia aktualnych badań okresowych potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • 2 fotografie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kursu instruktora sportu-część ogólna

Jeżeli kandydat jest absolwentem kierunku „wychowanie fizyczne”  oraz kierunku „sport” – ma zaliczoną część teoretyczną kursu instruktora sportu. Jako podstawę do zaliczenia części teoretycznej należy w takim przypadku złożyć kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów zamiast kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej. Podstawą do zaliczenia części teoretycznej jest również posiadanie uprawnień instruktora sportu z innej dyscypliny. W takim przypadku należy dołączyć kserokopię legitymacji instruktorskiej.

Koszt części specjalistycznej kursu: 800,- zł.

Zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio-niedzielnym.

Kurs kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym. Po zdaniu egzaminów, uczestnicy otrzymują legitymację instruktorską (opłata 50zł), wydaną przez AWF Wrocław.

Absolwenci kursu otrzymują legitymację instruktora w piłce ręcznej umożliwiającą ubieganie się o wydanie licencji trenerskiej kategorii C.

KURS TRENERA –PIŁKA RĘCZNA

Kurs Trenera PIŁKA RĘCZNA  obejmuje 250 godzin programowych. Program kursu jest realizowany przez trenera sportu co najmniej II Klasy lub certyfikowanego trenera AWF i zawiera 80 godzin zajęć w zakresie podstaw teoretycznych, 120 godzin dyscypliny kierunkowej oraz 50 godzin praktyki trenerskiej w klubie sportowym.

Wymogi  wstępne  dla  kandydatów  na  kurs:

 • pełnoletność,
 • wykształcenie maturalne,
 • złożenie  kompletu wymaganych dokumentów, w składzie:
 • oświadczenie o niekaralności
 • wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs trenerów piłki ręcznej
 • kopia legitymacji instruktora piłki ręcznej
 • co najmniej roczny udokumentowany instruktorski staż zawodowy lub 5 letni     staż zawodniczy
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 •  zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie (może   to być także kopia aktualnych badań okresowych potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • 2 fotografie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kursu instruktora sportu-część ogólna.

Koszt  kursu: 2500,- zł.

Zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio-niedzielnym.

Po zakończeniu kursu Kursanci otrzymują: Dyplom trenera piłki ręcznej (opłata 50zł),  wydany przez AWF Wrocław.

Absolwenci kursu otrzymują legitymację trenera II klasy w piłce ręcznej umożliwiającą ubieganie się o wydanie licencji trenerskiej kategorii B.

*System licencyjny ZPRP oraz program kursu jest zgodny z wytycznymi porozumienia narodowych federacji z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF) p.n. RINCK Convention, którego jednym z sygnatariuszy jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

Kierownik kursów – Andrzej Dudkowski, doktor Nauk o Kulturze Fizycznej, absolwent Uniwersytetu Śląskiego kierunku „Psychologia zachowań społecznych”, trener Klasy Mistrzowskiej w piłce ręcznej, doświadczenie zawodowe: trener zespołu Ekstraklasy kobiet KS AZS AWF Wrocław, KPR Kobierzyce, trener Kadry Wojewódzkiej, trener grup młodzieżowych WKS Śląsk Wrocław, nauczyciel dyplomowany.

Telefon kontaktowy z Centrum Doskonalenia Kadr 71-3473185, Jadwiga Szaflik-Majorowska, mail cdk@awf.wroc.pl