S T A T U T

DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1

Dolnośląski Związek Piłki Ręcznej, zwany dalej w skrócie „DZPR” jest związkiem sportowym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2

 1. Terenem działania DZPR jest obszar województwa dolnośląskiego a siedzibą miasto Wrocław.
 2. Siedzibą DZPR mogą być inne miasta na terenie województwa dolnośląskiego.

§ 3

 1. DZPR działa na podstawie:

a) ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r., Nr 79 poz. 855 z późn. zm.);

b) ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r. Nr 102, poz. 1115 z późn. zm.)

c) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.).

 1. Organem rejestrowym DZPR jest Krajowy Rejestr Sądowy.

§ 4

DZPR jest członkiem Związku Piłki Ręcznej w Polsce zwanego dalej w skrócie „ZPRP”.

§ 5

 1. DZPR jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją sportu piłki ręcznej, działającą w oparciu o zrzeszonych w niej członków.
 2. Czas trwania DZPR jest nieograniczony.

§ 6

 1. DZPR samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
 2. DZPR jest jedynym reprezentantem sportu piłki ręcznej amatorskiej i profesjonalnej na terenie województwa dolnośląskiego

 3. DZPR opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 4. Do prowadzenia swoich zadań może zatrudniać pracowników.

§ 7

 1. DZPR używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. DZPR posiada własne symbole i odznaki organizacyjne.

 3. DZPR wydaje komunikaty i inne materiały organizacyjne dla swoich członków.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 8

Celem działania DZPR jest:

 1. Organizacja współzawodnictwa sportowego, popularyzacja i rozwój sportu piłki ręcznej w województwie dolnośląskim.

 2. Ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków DZPR.

 3. Pozyskiwanie środków materialnych i finansowych z przeznaczeniem ich na prowadzenie swej działalności statutowej.

 4. Reprezentowanie spraw piłki ręcznej w instytucjach i organizacjach krajowych, regionalnych oraz samorządowych.

§ 9

DZPR realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Opracowywanie kierunków i programów rozwoju sportu piłki ręcznej na terenie województwa dolnośląskiego; (ew. ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży).

 2. Opracowywanie i realizowanie szkolenia oraz doskonalenia: trenerów, instruktorów, sędziów, zawodników, działaczy społecznych i pracowników etatowych oraz weryfikacja metod szkolenia przy współpracy z instytucjami i uczelniami zajmującymi się problematyką piłki ręcznej.

 3. Organizowanie i prowadzenie zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych w województwie dolnośląskim dla wszystkich grup i kategorii wiekowych.

 4. Prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji i zasobów archiwalnych uczestników oraz wyników sportowej rywalizacji, a także wydawanie komunikatów i materiałów informacyjnych.

 5. Przygotowywanie i udział reprezentacji DZPR – w różnych kategoriach wiekowych – w systemie rozgrywek ustalonych przez ZPRP, a także w zawodach krajowych, międzynarodowych i międzypaństwowych.

 6. Współpracę i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z regionalnymi związkami piłki ręcznej w kraju i za granicą.

 7. Sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczo – dydaktycznej nad członkami stowarzyszeń sportowych wchodzących w skład DZPR oraz kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przez nich niniejszego Statutu a także postanowień, regulaminów, przepisów i uchwał DZPR i ZPRP.

 8. Prowadzenie działalności promocyjnej i utrzymywanie kontaktów z regionalnymi środkami masowego przekazu w zakresie realizacji polityki informacyjnej DZPR.

 9. Rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami DZPR w wyniku ich działalności w dziedzinie sportu piłki ręcznej.

 10. Inspirowanie działań dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie imprez piłki ręcznej na obiektach sportowych.

 11. Podejmowanie różnorodnych działań służących uzyskiwaniu środków materialnych i finansowych na realizację celów i zadań statutowych.

§ 10

DZPR prowadzi działalność statutową poprzez swoje organy władzy, wykonawcze i dyscyplinarne.

§ 11

 1. DZPR ma prawo prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Cały wypracowany zysk z prowadzonej działalności gospodarczej przeznacza się na działalność statutową.

 3. W celu prowadzenia działalności określonej w ust. 1, DZPR może powoływać zakłady, agencje oraz uczestniczyć w spółkach i innych przedsięwzięciach gospodarczych.

 4. DZPR może tworzyć fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ III

Członkowie DZPR ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkowie DZPR dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.

§ 13

 1. Członkami zwyczajnymi DZPR mogą być: kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz spółki handlowe działające w zakresie sportu piłki ręcznej.
 2. Członkami wspierającymi DZPR mogą być: osoby prawne lub osoby fizyczne popierające cele działania i wspierające DZPR materialnie.

§ 14

Członkostwo zwyczajne i wspierające zostaje nabyte w drodze uchwały Zarządu DZPR.

§ 15

Członkowie zwyczajni DZPR mają prawo do:

 1. Posiadania aktu członkostwa.
 2. Posiadania biernego i czynnego prawa wyborczego.
 3. Brania udziału w Walnych Zebraniach Delegatów.
 4. Decydowania o sprawach DZPR na zasadach przewidzianych w Statucie.
 5. Uczestniczenia w imprezach sportowych i szkoleniowych organizowanych przez DZPR.
 6. Wyrażania opinii oraz zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz i organów DZPR.
 7. Korzystania z gwarancji i opieki oraz urządzeń, poradnictwa, a także obsługi prawnej, które DZPR stawia do dyspozycji członków.
 8. Uzyskiwania opinii i informacji o działalności i zamierzeniach w pracy organów i władz DZPR.

§ 16

Członkowie wspierający DZPR posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych oprócz czynnego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Delegatów.

 

§ 17

Członkowie DZPR są zobowiązani do:

 1. Aktywnej działalności na rzecz popularyzacji, rozwoju i podnoszenia poziomu sportu piłki ręcznej oraz realizacji zadań statutowych DZPR i ZPRP.
 2. Przestrzegania statutów, regulaminów, postanowień, uchwał i przepisów obowiązujących w sporcie piłki ręcznej.
 3. Realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy DZPR.
 4. Dbania o właściwy poziom moralno – wychowawczy i sportowy działaczy, sędziów, szkoleniowców, zawodników oraz pracowników działających w sporcie piłki ręcznej.
 5. Regularnego opłacania składki członkowskiej i innych świadczeń w wysokości ustalonej przez władze DZPR.
 6. Udziału w imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez DZPR.

§ 18

Członkostwo w DZPR ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu DZPR z dniem jej przyjęcia.
 2. Utraty osobowości prawnej członka, z datą utraty osobowości prawnej.
 3. Skreślenia z listy członków DZPR z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający sześć miesięcy, z datą uprawomocnienia się tej decyzji.
 4. Wykluczenia z DZPR za działalność sprzeczną z prawem – niniejszym statutem lub uchwałami względnie decyzjami władz DZPR – z datą uprawomocnienia się decyzji podjętej w tym przedmiocie.
 5. Nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w pracach, działalności i rozgrywkach sportowych DZPR przez dwa cykle rozgrywek, z datą zakończenia drugiego, kolejnego cyklu rozgrywek.
 6. Rozwiązania, postawienia w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości członka DZPR.

§ 19

 1. Członek zwyczajny DZPR może być zawieszony w prawach członkowskich uchwałą Zarządu DZPR w przypadku, gdy ciąży na nim zarzut popełnienia przewinienia, które daje podstawy wszczęcia przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego.
 2. Zawieszenie członka zwyczajnego w prawach członkowskich DZPR polega na okresowym pozbawieniu członka uprawnień statutowych przy jednoczesnym zachowaniu konieczności wykonywania wszystkich obowiązków nałożonych statutem, regulaminami i innymi obowiązującymi przepisami DZPR.

 

§ 20

Stronie przysługuje prawo zaskarżenia uchwały Zarządu DZPR o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członka DZPR do Walnego Zebrania Delegatów DZPR w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej decyzji (uchwały Zarządu DZPR).

 

ROZDZIAŁ IV

Władze DZPR

§ 21

Władzami DZPR są:

 1. Walne Zebranie Delegatów.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 22

 1. Kadencja władz DZPR wynosi 4 lata i trwa od Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów DZPR do następnego Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów DZPR.
 2. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zebrania Delegatów DZPR odbywane w czasie, o którym mowa w ust. 1, nie mają wpływu na kadencję władz DZPR.

§ 23

 1. Najwyższą władzą DZPR jest Walne Zebranie Delegatów.
 2. Walne Zebranie Delegatów może być:
 1. Zwyczajne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów zwoływane raz na cztery lata;
 2. Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów zwoływane w połowie kadencji władz DZPR;
 3. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwoływane w terminie do trzech miesięcy od daty zgłoszenia odpowiedniego wniosku;
 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów Zarząd DZPR zawiadamia delegatów co najmniej 21 dni przed terminem obrad.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

 1. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za okresy działalności DZPR.
 2. Udzielanie – na wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi DZPR.
 3. Wybór Prezesa i Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów ZPRP.
 4. Uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianie w statucie.
 5. Uchwalanie programu działania i wytycznych dla pozostałych władz DZPR.
 6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu DZPR i podejmowanie uchwał w sprawach wykluczenia oraz zawieszania w prawach członków DZPR.
 7. Rozpatrywanie wniosków i nadawanie tytułu Prezesa Honorowego i Członka Honorowego DZPR.
 8. Uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania Delegatów.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez DZPR innych organizacji i instytucji podlegających władzom i organom DZPR.
 10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu DZPR wniesionych przez członków DZPR.
 11. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady przez członków, Zarząd lub Komisję Rewizyjną oraz organ nadzorujący (ZPRP).
 12. Podejmowanie uchwał o likwidacji i rozwiązywaniu się DZPR.

 

§ 25

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd DZPR z własnej inicjatywy oraz na wniosek:
 1. Komisji Rewizyjnej DZPR;
 2. co najmniej 20% ogólnej liczby członków zwyczajnych DZPR;
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje tylko i wyłącznie nad sprawami dla których rozpatrzenia zostało zwołane.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów (z wyjątkiem Wyborczego) nie przerywa kadencji władz.

§ 26

W Walnym Zebraniu Delegatów DZPR biorą udział z głosem stanowiącym:

 1. Delegaci członków DZPR – klubów; zarejestrowanych wg stanu na dzień na 60 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów DZPR, którzy opłacili składki członkowskie – 1 mandat delegata;
 2. Delegaci członków DZPR – klubów, które posiadają drużyny uczestniczące
  w zakończonym sezonie rozgrywkowym w rozgrywkach (kobiet i mężczyzn) przed Walnym Zebraniem Delegatów DZPR:
 1. ekstraklasy, I ligi oraz II ligi – niezależnie od ilości zespołów (drużyn), biorących udział w tych rozgrywkach – 1 mandat delegata dodatkowo;

b) grup młodzieżowych w różnych kategoriach wiekowych wg klucza:

– od 1 do 4 drużyn – 1 mandat delegata dodatkowo,

– od 5 i więcej – 1 mandat delegata dodatkowo;

c) kluby dwusekcyjne seniorskie (kobiety i mężczyźni) – 1 mandat dodatkowo.

 1. Delegaci członków DZPR – sędziów (zarejestrowanych i czynnych w zakończonym sezonie rozgrywkowym) – 1 mandat delegata.

Wyboru delegata należy dokonać naautonomicznym zebraniu sędziów, odbytym

w terminie do 40 dni przed Walnym Zebraniem Delegatów DZPR;

 1. Wybrani na poprzednim Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Delegatów DZPR członkowie władz DZPR:

– członkowie Zarządu DZPR – w ilości 1 mandat delegata dla każdego członka Zarządu DZPR wpisanego do „Rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej” w sądzie rejestrowym;

– członkowie Komisji Rewizyjnej – w ilości 1 mandat delegata dla każdego członka Komisji Rewizyjnej DZPR wpisanego do „Rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej” w sądzie rejestrowym;

 1. Wykaz ilości mandatów delegatów z głosem stanowiącym (na Walne Zebranie Delegatów DZPR) zatwierdza Zarząd DZPR, w terminie do 30 dni przed planowaną datą odbycia Walnego Zebrania Delegatów DZPR.
 2. W Walnym Zebraniu Delegatów DZPR mogą uczestniczyć z głosem doradczym (bez czynnego prawa wyborczego):

1) Honorowi członkowie ZPRP i DZPR;

2) Reprezentanci członków wspierających DZPR;

3) Goście zaproszeni przez Zarząd DZPR (w ilości do 10% ogółu delegatów), w tym : członkowie Komisji DZPR;

4) Wykaz osób zaproszonych oraz uczestniczących w Walnym Zebraniu Delegatów DZPR z głosem doradczym, zatwierdza Zarząd DZPR, w terminie do 30 dni przed planowana datą odbycia Walnego Zebrania Delegatów DZPR.

 

§ 27

 1. Walne Zebranie Delegatów o których mowa w § 23 pkt. 2 odbywają się najwcześniej na cztery miesiące, a najpóźniej na jeden miesiąc, przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Związku Piłki Ręcznej w Polsce.
 2. Dla odbycia Walnego Zebrania Delegatów wymagana jest obecność:
 1. w I terminie – 50% delegatów + 1 delegat;
 2. w II terminie – bez względu na liczbę delegatów;
 1. Obrady Walnego Zebrania Delegatów odbywają się na podstawie regulaminu obrad zatwierdzonego przez delegatów na Walnym Zebraniu.
 2. Walne Zebranie Delegatów podejmuje uchwały, z wyjątkiem dotyczących spraw personalnych, w głosowaniu jawnym:

a) większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 50% delegatów + 1 uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Delegatów – w sprawach dotyczących zmian statutu oraz likwidacji i rozwiązania DZPR;

b) bezwzględną większością głosów – w pozostałych sprawach.

 1. Walne Zebranie Delegatów DZPR podejmuje uchwały w sprawach personalnych w głosowaniu tajnym.
 2. Delegaci na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym dokonują wyboru władz DZPR w głosowaniu tajnym lub jawnym.

§ 28

 1. W okresie między Walnymi Zebraniami Sprawozdawczo – Wyborczymi Delegatów DZPR, najwyższą władzą jest Zarząd DZPR. Zarząd DZPR składa się z 9 -11 członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Liczbę członków Zarządu DZPR określa uchwałą Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów DZPR.
 3. Wyboru Prezesa Zarządu i członków Zarządu DZPR dokonuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów w głosowaniu tajnym, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Wyborów, przy czym Prezesa Zarządu wybiera się w odrębnym głosowaniu w pierwszej kolejności i przysługuje mu prawo rekomendowania swoich kandydatów do Zarządu DZPR.
 4. Prezes Zarządu i członkowie Zarządu DZPR – którzy nie uzyskali absolutorium na Walnym Zebraniu Delegatów DZPR – nie mogą kandydować do władz DZPR w najbliższych wyborach.
 5. Prezes Zarządu i członkowie Zarządu DZPR pełnią swoje funkcje społecznie, z wyjątkiem Sekretarza Zarządu DZPR.
 6. Całokształtem prac Zarządu DZPR kieruje Prezes Zarządu, który równocześnie reprezentuje DZPR na zewnątrz, z zastrzeżeniem ustaleń § 38 niniejszego statutu.
 7. Podczas nieobecności Prezesa Zarządu jego uprawnienia wykonuje: wyznaczony Wiceprezes Zarządu lub Sekretarz Zarządu.

§ 29

 1. Zarząd DZPR na swoim pierwszym posiedzeniu – w terminie do 14 dni od wyboru – dokonuje podziału funkcji wśród członków, na wniosek Prezesa Zarządu.
 2. Zarząd DZPR wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu DZPR, w skład którego wchodzą:

a) Prezes Zarządu (wybrany w wyborach bezpośrednich);

b) Wiceprezes Zarządu (do trzech osób);

c) Sekretarz Zarządu;

Prezydium Zarządu DZPR może liczyć do 5 członków.

 1. Zarząd DZPR ma prawo dokooptowania do swego składu nowych członków, w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji, zgodnie z Regulaminem Pracy Zarządu DZPR.
 2. Liczba dokooptowanych członków Zarządu DZPR nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru. W wypadku braku możliwości skompletowania w ten sposób składu Zarządu zwołuje się w tym celu Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów.
 3. W przypadku ustąpienia Prezesa Zarządu DZPR ze stanowiska w trakcie kadencji – wyboru nowego Prezesa dokonuje Zarząd DZPR spośród swoich członków wybranych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Delegatów.
 4. Zarząd DZPR i Prezydium DZPR działając na podstawie zatwierdzonego ,,REGULAMINU PRACY”, kierują pracą DZPR ponosząc odpowiedzialność za całokształt jego funkcjonowania w okresie trwania kadencji.

 

§ 30

Do kompetencji Zarządu DZPR należy:

 1. Reprezentowanie DZPR na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
 2. Wykonywanie uchwał, programu i zaleceń Walnego Zebrania Delegatów DZPR.
 3. Zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów DZPR.
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami DZPR zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Uchwalanie programów działania i planów finansowych do ich realizacji oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego DZPR.
 6. Zatwierdzanie i zmienianie struktury organizacyjnej DZPR.
 7. Przyjmowanie w poczet członków DZPR, na podstawie ich pisemnej deklaracji.
 8. Uchwalanie i zmienianie regulaminów Zarządu, Prezydium, Wydziałów i Komisji DZPR.
 9. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczących Wydziałów i Komisji DZPR oraz zatwierdzenie ich składu i regulaminów.
 10. Zatwierdzanie planów pracy Zarządu, Prezydium oraz Komisji DZPR oraz ocena ich realizacji.
 11. Uchwalanie i wydawanie wszelkich rodzajów przepisów, regulaminów, postanowień i wytycznych normujących uprawianie sportu piłki ręcznej na terenie województwa dolnośląskiego.
 12. Ocena działalności członków DZPR oraz rozstrzyganie sporów związanych z ich działalnością.
 13. Ocena działalności członków władz DZPR oraz podejmowanie decyzji w sprawach ich działalności w strukturach DZPR i ZPRP.
 14. Uchwalanie wzorów: symboli, emblematów, odznak, sztandarów używanych przez DZPR (i jego członków).
 15. Realizowanie uchwał, programów, wytycznych oraz zaleceń centralnych i wojewódzkich władz sportowych w zakresie rozwoju, popularyzacji, promocji i podnoszenia poziomu piłki ręcznej.
 16. Ustalanie zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów.
 17. Interpretacja Statutu DZPR oraz regulaminów i innych aktów normatywnych uchwalanych przez Zarząd DZPR.
 18. Zatwierdzanie decyzji Prezydium Zarządu DZPR – podejmowanych w okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu DZPR.
 19. Wykluczanie lub skreślanie członków DZPR – zgodnie z obowiązującymi przepisami związkowymi (ZPRP, DZPR).

§ 31

 1. Posiedzenia Zarządu DZPR powinny odbywać się co najmniej jeden raz w kwartale.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Głosowanie może być jawne lub tajne. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Wszystkie posiedzenia Zarządu są protokołowane, a uchwały numerowane.
 4. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 5. Nieobecność członka Zarządu na trzech kolejnych posiedzeniach bez usprawiedliwienia jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Zarządzie DZPR.

§ 32

 1. Członek Zarządu DZPR może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w innym sposób zawiódł zaufanie wyborców.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołanie członka Zarządu podejmuje Zarząd DZPR zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku zawieszenia w czynnościach – Zarząd DZPR określa czas, na który członek Zarządu został zawieszony.
 3. O podjętych uchwałach wynikających z § 32 ust. 1 i 2 niniejszego statutu – Zarząd DZPR powiadamia macierzystą organizację, której reprezentantem był członek Zarządu DZPR.

§ 33

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej w DZPR.
 2. Komisja Rewizyjna DZPR jest wybierana przez Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów w składzie trzech członków – w głosowaniu jawnym lub tajnym.
 3. Członkowie Zarządu DZPR oraz jednostek (komisji) przez niego powoływanych i pracownicy (etatowi) DZPR nie mogą wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej DZPR.
 4. Komisja Rewizyjna DZPR działa na podstawie uchwalonego przez siebie REGULAMINU DZIAŁANIA.
 5. Komisja Rewizyjna DZPR wyłania spośród swego składu: Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 6. Pracami Komisji Rewizyjnej DZPR kieruje Przewodniczący Komisji, a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczący Komisji.
 7. Komisja Rewizyjna DZPR ma prawo dokooptowania do swego składu nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w trakcie trwania kadencji; przy czym liczba dokooptowanych członków Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć liczby 2/3 członków pochodzących z wyboru.
 8. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch jej członków. Przy równej liczbie głosów decydujący głos ma Przewodniczący Komisji.
 9. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu DZPR oraz innych organów DZPR – z głosem doradczym.

§ 34

 1. Komisja Rewizyjna DZPR kieruje się w swojej działalności:
 1. Statutem DZPR;
 2. Regulaminem Pracy uchwalonym przez Komisję Rewizyjną;
 3. Uchwałami i wnioskami Walnego Zebrania Delegatów DZPR;
 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej DZPR należy:
 1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej;
 2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w wypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określanie terminów oraz sposobu ich usunięcia;
 3. składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Delegatów DZPR oraz wyłączne stawianie wniosków o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu DZPR;
 4. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu DZPR, jeżeli dojdzie do wniosku, że mogą one spowodować nieprawidłowości w działalności DZPR;
 5. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów DZPR, w przypadku stwierdzenia niezgodnych ze Statutem lub prawem działań Zarządu DZPR.
 1. Komisja Rewizyjna DZPR, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo powoływania biegłych rewidentów lub innych biegłych z zakresu finansów lub sądowych.
 2. W czasie kontroli Komisja Rewizyjna DZPR może badać wszystkie dokumenty DZPR, żądać od Zarządu DZPR sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać oceny stanu majątku DZPR.
 3. Na zakończenie kontroli Komisja Rewizyjna DZPR sporządza protokół kontroli i przedstawia go podmiotowi kontrolowanemu – wraz z ewentualnymi wnioskami i zaleceniami – oraz kopię protokołu przedstawia Zarządowi DZPR.

 

 

ROZDZIAŁ V

Nagrody i wyróżnienia

 

§ 35

 1. DZPR ma prawo nagradzania i wyróżnienia zasłużonych dla sportu piłki ręcznej członków DZPR, instytucji, organizacji, klubów, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy oraz osób zatrudnionych w DZPR.
 2. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie przepisy oraz regulaminy ZPRP i DZPR.
 3. DZPR może występować do władz państwowych, samorządowych i sportowych o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych oraz samorządowych dla członków DZPR.

 

ROZDZIAŁ VI

Kary, odpowiedzialność dyscyplinarna i postępowanie dyscyplinarne

 

§ 36

 1. Członkowie DZPR, zawodnicy, kadra szkoleniowa, instruktorzy, sędziowie i delegaci – obserwatorzy oraz działacze ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie reguł technicznych i dyscyplinarnych w czasie lub w związku z zawodami piłki ręcznej, ustaloną przez DZPR i ZPRP z uwzględnieniem postanowień IHF i EHF.

 2. Zarząd DZPR w formie uchwał lub regulaminów określa :

a) organy dyscyplinarne w DZPR uprawnione do orzekania oraz ich kompetencje;

b) tryb postępowania dyscyplinarnego;

c) rodzaje wymienionych kar;

 1. Ostateczne decyzje dyscyplinarne lub regulaminowe organów DZPR mogą być zaskarżone do organów ZPRP, a także (w uzasadnionych przypadkach) do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim w trybie przepisów o sporcie kwalifikowanym.
 2. Zawodnicy, kadra szkoleniowa, instruktorzy i inne osoby ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie przepisów antydopingowych, określonych w Regulaminie Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF).
 3. Zarząd DZPR może powołać stały Sąd Polubowny – w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego – określając w formie regulaminu w szczególności zakres jego działania, kompetencje, przewodniczącego i zespołów orzekających, tryb postępowania, normy zapisu na Sąd Polubowny oraz środki zapewniające wykonanie orzeczeń tego sądu.

 

ROZDZIAŁ VII

Majątek i fundusze DZPR

 

§ 37

 1. Majątek DZPR stanowić mogą nieruchomości, ruchomości, fundusze, papiery wartościowe i pieniądze.
 2. Na fundusze DZPR składają się:
 1. dotacje i subwencje;
 2. wpływy z wpisowego oraz składek członkowskich;
 3. darowizny;
 4. spadki i zapisy;
 5. środki pochodzące z fundacji i innych źródeł;
 6. odsetki bankowe i od papierów wartościowych;
 7. wpływy z tytułu prowadzonych rozgrywek, zawodów, imprez, kar pieniężnych pozostałej działalności statutowej;
 8. zyski z prowadzonej działalności gospodarczej o ile zostanie podjęta.

3.Funduszami i majątkiem DZPR zarządza Zarząd DZPR.

§ 38

 1. DZPR prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Do reprezentowania DZPR i zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu upoważnionych uchwałą Zarządu DZPR.
 3. Formy składania oświadczeń majątkowych i decyzji finansowych regulują odrębne przepisy prawne.
 4. Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku trwałego DZPR – poza nieruchomościami – wymagają uchwały Zarządu DZPR.
 5. Zbycie nieruchomości wymaga zgody (uchwały) Walnego Zebrania Delegatów DZPR.

 


ROZDZIAŁ VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie DZPR

 

§ 39

 1. Zmiany Statutu DZPR wymagają uchwały Walnego Zebrania Delegatów DZPR i zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.
 2. Uchwalenie zmian w Statucie DZPR mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Delegatów DZPR tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku jego obrad.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów DZPR o zmianie Statutu DZPR wymagają większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 50% delegatów + 1 uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Delegatów DZPR.
 4. Uchwałę o rozwiązaniu lub likwidacji DZPR podejmuje Walne Zebranie Delegatów DZPR większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 50% delegatów + 1 uprawnionych do głosowania na walnym Zebraniu Delegatów DZPR.
 5. Uchwała o rozwiązaniu lub likwidacji DZPR określa jednocześnie sposób likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek DZPR.

 

 

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

 

§ 40

 1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu DZPR przysługuje Walnemu Zebraniu Delegatów DZPR i Zarządowi DZPR (w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów DZPR).
 2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów, postanowień i innych aktów normatywnych przysługuje Zarządowi DZPR.

 

§ 41

 1. Statut DZPR został przyjęty uchwałą na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Delegatów DZPR, odbytym w dniu 18 czerwca 2009 roku.
 2. Postanowienia Statutu DZPR wchodzą w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu.