Kurs Instruktora Sportu – POZIOM C oraz trenera II klasy w piłce ręcznej – POZIOM B.

Dodane przez dnia Lis 7, 2019 in Aktualności

Kurs Instruktora Sportu – POZIOM C oraz trenera II klasy w piłce ręcznej – POZIOM B.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Centrum Doskonalenia Kadr we współpracy z Dolnośląskim Związkiem Piłki Ręcznej oraz Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce pragną zaprosić na kurs Instruktora Sportu – POZIOM C oraz trenera II klasy w piłce ręcznej – POZIOM B.

Rozpoczęcie jednego z kursów planowane jest na miesiąc luty-marzec 2020 roku (pod warunkiem zgłoszenia odpowiedniej liczby osób – min 18).

KURS INSTRUKTORA SPORTU- PIŁKA RĘCZNA I EHF „RINCK” Convention (licencja C)

Program kursu jest realizowany przez kadrę trenerską i zawiera 90 godzin dyscypliny kierunkowej oraz 30 godzin praktyki instruktorskiej w klubie sportowym.

Wymogi wstępne dla kandydatów na kurs:

 • pełnoletność,

 • wykształcenie min. średnie,

 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w składzie:

 • oświadczenie o niekaralności,

 • wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs instruktora piłki ręcznej

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie,

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

 • 2 fotografie,

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kursu instruktora sportu-część ogólna.

Jeżeli kandydat jest absolwentem kierunku „wychowanie fizyczne” oraz kierunku „sport” – ma zaliczoną część ogólną kursu instruktora sportu. Jako podstawę do zaliczenia części ogólnej należy złożyć kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów zamiast kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej. Podstawą do zaliczenia części ogólnej jest również posiadanie uprawnień instruktora sportu z innej dyscypliny. W takim przypadku należy dołączyć kserokopię legitymacji instruktorskiej.

 Koszt części specjalistycznej kursu: 800,- zł.

Zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio-niedzielnym.

Kurs kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym. Po zdaniu egzaminów, uczestnicy otrzymują legitymację Instruktora Sportu z piłki ręcznej, wydaną przez AWF Wrocław umożliwiającą ubieganie się o wydanie licencji trenerskiej kategorii C.

Na dzień 05.11.2019r. – Liczba zgłoszonych chętnych wynosi 11 osób.

KURS TRENERSKI II klasy II EHF „RINCK” Convention (licencja B)


Kurs Trenera PIŁKA RĘCZNA obejmuje 280 godzin programowych. Program kursu jest realizowany przez pracowników naukowych AWF Wrocław z tytułem Doktora Nauk o Kulturze Fizycznej, trenerów piłki ręcznej z licencją A lub certyfikowanych trenerów AWF i zawiera 40 godzin zajęć w zakresie podstaw teoretycznych, 240 godzin dyscypliny kierunkowej.

Wymogi wstępne dla kandydatów na kurs:

 • pełnoletność,

 • wykształcenie maturalne,

 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w składzie:

 • oświadczenie o niekaralności,

 • wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs trenerów piłki ręcznej,

 • kopia legitymacji instruktora piłki ręcznej, licencja C

 • co najmniej roczny udokumentowany instruktorski staż zawodowy lub 5 letni staż zawodniczy,

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie,

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 • 2 fotografie.

Koszt kursu: 2500,- zł (istnieje możliwość rozłożenia na raty).

Zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio-niedzielnym.

Po zakończeniu kursu Kursanci otrzymują: Dyplom trenera II klasy piłki ręcznej, wydany przez AWF Wrocław umożliwiający ubieganie się o wydanie licencji trenerskiej kategorii B.

*System licencyjny ZPRP oraz program kursu jest zgodny z wytycznymi porozumienia narodowych federacji z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF) p.n. RINCK Convention, którego jednym z sygnatariuszy jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

Na dzień 05.11.2019r. – Liczba zgłoszonych chętnych wynosi 8 osób.

Wszelkich informacji na temat kursów udziela:

mgr Jadwiga Szaflik-Majorowska, telefon kontaktowy z Centrum Doskonalenia Kadr 71-3473185, mail cdk@awf.wroc.pl

DOKUMENTY:

Karta zgłoszenia – IS – CZ. OGÓLNA

Karta zgłoszenia – IS – CZ. SPECJALISTYCZNA

Karta zgłoszenia – Trenera II